ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

2014-2015
Πάτημα Χαλανδρίου

Αρχιτεκτονική Μελέτη

1.Κάτοψη Χώρου